Sadhvi Pragya apologies for remark on Hemant Karkare, takes her statement back

Sadhvi Pragya apologies for remark on Hemant Karkare, takes her statement back

Sadhvi Pragya apologies for remark on Hemant Karkare, takes her statement back

Sadhvi Pragya apologies for remark on Hemant Karkare, takes her statement back

Leave a Reply